CMS modules by everest poker.

Sulang der Decke Boom noch steht!

Sulang der Decke Boom noch steht!

Von Wilhelm Becker, Stockheimer Heimatdichter

Et steht ene Eeschboom us urale Zeck

am Boischrank he mächtig on breet.

Der soh mänche Komme, der soh…

mänches Glöck,

der soh och mänch stell Hetzeleed.

Hä lurt op dat Dörpche dä Johre su vell

on hä hät se och all he jekannt,

die öm en als Kenk han jespellt soße stell

em Alde am Boom op der Bank.

 

Sulang der decke Boom noch steht,

han emme en Stockem mir Jlöck

Et treck ons och jans ejal wie et jeht,

nom Eeschboom am Boischrank zeröck.

Do het su mänches Möttesche om Schüß ihr Kenksche jeweesch,

on mänch eh och hät sich janz stell jät jebätt,

wenn der Vatte, der Jong moht nom Kreesch.

Vell kome on jenge seit urale Zeck,

doch mänch ene vong nie zeröck.

Et trok se vo noh on et trok se von wegg,

nom Eeschboom am Boischrank zeröck.

Doch mänche der fröhe jespellt heh als Kenk

am Bom noch en Fredde on Roh’,

dem ruusche höck Böm wegg em Russische Wenk,

wo jong hä die Ore maht zo.

Sulang der decke Boom noch steht……..

Der Kreesch wor vorbei on dat Dörpche loch platt,

zerschosse wor Boisch och on Boom.

Mir kome zeröck on mir wudde kom satt,

doch die Zeck die verjeng wie ne Drohm.

Drop han mir jewerk on jebout on jefleck,

on Stockem dat wud wedde schön!

On ose Eeschboom us urale Zeck,

erholt sich on wud wedde jrön.

Sulang der decke Boom noch steht……..

(von unserem Heimatdichter Wilhelm Becker aus Stockheim)

 

01.04.2020 Joomla Templates 2.5. created by Westnetz IT-Azubis AWZ Niederzier
Copyright 2012

©